Bloc jurídic

Noves taules d’amortització

La nova llei de l’Impost sobre Societats ha introduït una nova taula d’amortització per als elements de l’immobilitzat material, que simplifica la taula fins ara vigent ja que suposa passar d’una classificació d’uns 600 elements amortitzables als poc …

Ingrés del IVA a la importació

Recentment s'ha modificat l'article 167.Dos de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit, introduint la possibilitat de diferir l'ingrés de l'impost al moment en què es presenti la corresponent declaració (model 303), en lloc d'haver de fer-ho en el …

Principals novetats per 2015 en l’IVA

REGLES DE LOCALITZACIÓ. Es modifiquen les regles de localització dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió, i televisió i de les prestacions de serveis efectuades per via electrònica, que es gravaran on estigui establert el destinatari del …

Novetats fiscals per 2015 al impost de societats

FET IMPOSABLE S'incorpora el concepte d'activitat econòmica i es fixen regles especials per l'arrendament d'immobles, indicant que és necessària, únicament, una persona empleada amb contracte laboral i a jornada completa. S'introdueix el …

Novetats fiscals per 2015 al IRPF

REBAIXA EN ELS TRAMS I TIPUS DE L'ESCALA GENERAL I INCREMENT DELS MÍNIMS FAMILIARS AL IRPF TRIBUTACIÓ DE LES PLUSVÀLUES IMMOBILIÀRIES EN L'IRPF TRIBUTACIÓ DE L'ESTALVI INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT I EXEMPCIÓ PER LLIURAMENT D'ACCIONS D'UNA …