Digestum Legal

Principals novetats per 2015 en l’IVA

REGLES DE LOCALITZACIÓ. Es modifiquen les regles de localització dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió, i televisió i de les prestacions de serveis efectuades per via electrònica, que es gravaran on estigui establert el destinatari del servei, sigui o no empresari, al marge d’on estigui establert el prestador (sigui a la Unió Europea o fora […]

Novetats fiscals per 2015 al impost de societats

FET IMPOSABLE S’incorpora el concepte d’activitat econòmica i es fixen regles especials per l’arrendament d’immobles, indicant que és necessària, únicament, una persona empleada amb contracte laboral i a jornada completa. S’introdueix el concepte d’entitat patrimonial, que és aquella que no realitza una activitat econòmica, en la qual més de la meitat del seu actiu està […]

Principales novedades para 2015 en el IVA

REGLAS DE LOCALIZACIÓN. Se modifican las reglas de localización de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión, y televisión y de las prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica, que se gravarán donde esté establecido el destinatario del servicio, sea o no empresario, al margen de donde esté establecido el prestador (sea en la Unión Europea […]

Novedades fiscales para 2015 en el impuesto de sociedades

HECHO IMPONIBLE Se incorpora el concepto de actividad económica y se fijan reglas especiales para el arrendamiento de inmuebles, indicando que es necesaria, únicamente, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. Se introduce el concepto de entidad patrimonial, que es aquella que no realiza una actividad económica, en la que más de […]