Digestum Legal

Actualidad​​

Digestum Opina​

Accions que pot realitzar per rebaixar la seva liquidació de l’irpf

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2015, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació de l’IRPF:

  • Les aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a les mutualitats de previsió social i a les primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència, redueixen directament la base imposable, amb el límit màxim conjunt deduïble de la menor de les següents quantitats: 8.000 € anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici, independentment de l’edat.
  • Les aportacions realitzades als sistemes de previsió social pel cònjuge del contribuent, quan aquest cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, redueixen la base imposable amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.
  • L’amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual també és deduïble amb limitacions si es té dret a la deducció per inversió en habitatge habitual.
  • En 2016 els tipus impositius de la base de l’estalvi es reduiran en mig punt percentual. Per tant, si la transmissió de caràcter patrimonial (accions, immobles …) es realitza a partir de gener de l’any que ve es poden aplicar els nous tipus més reduïts. El mateix succeeix en el cas de cobrament de dividends o rendiments de capital mobiliari.
  • Els contribuents majors de 65 anys podran excloure de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d’elements patrimonials (no necessàriament immobles), sempre que l’import (total o parcial) obtingut per la transmissió es destini, en el termini de sis mesos, a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor, amb el límit de 240.000 €.

Com sempre, restem a la vostra disposició per comentar i/o ampliar el contingut d’aquesta comunicació.

Atentament,

VICENTE TORRALBA
Digestum Legal S.L.P
Gran Vía Carlos III 98 8ª Planta
Edificio Trade – Torre Norte
08028 Barcelona
Teléfono: 00 34 932657844
Fax: 00 34 932652687
Web: www.digestum.es