Digestum Legal

Actualidad​​

Digestum Opina​

Avançament de la reforma tributària – Novetats a l’IRPF i l’IRNR

Benvolguts clients i amics,

El passat 11 de juliol es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat dues normes de gran transcendència tributària, les quals modifiquen tant les normes legals com reglamentàries de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i de l’Impost sobre la Renda de no Residents (IRNR). Són les següents:

Reial decret llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic.

La Reforma Fiscal que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015 anava dirigida a la implantació gradual (2015 i 2016) d’una reducció de la càrrega impositiva suportada pels contribuents durant els passats exercicis. Atès que l’evolució de l’economia ha estat més positiva del que s’esperava, és possible avançar aquestes millores tributàries.

Els principals aspectes a tenir en compte són els següents:

 • S’avança la rebaixa en l’IRPF a juliol de 2015. S’aprova una nova escala general estatal i de l’estalvi aplicables des de l’1 de gener de 2015, en la qual es redueixen en mig punt els marginals corresponents a cada un dels trams de les citades escales.
 • Per als treballadors autònoms, es redueix de forma generalitzada el tipus de retenció, que queda fixat, qualsevol que sigui el nivell dels seus ingressos, en un 15% a partir de l’entrada en vigor del RD (11 de juliol de 2015).
 • Com a conseqüència de les reduccions en els tipus de retenció i ingrés a compte de l’IRPF, es modifica la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats, rebaixant el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable del 20 al 19,5 per cent a partir de l’entrada en vigor del RD.
 • Pels mateixos motius, es modifica el Text Refós de l’IRNR, rebaixant el tipus de gravamen al 19,5 per cent a partir de l’entrada en vigor del RD.
 • Finalment, es limita la possibilitat d’embargament de determinades prestacions i ajudes concedides per les diferents administracions públiques, mitjançant l’aplicació de les regles que ja existeixen i regeixen en l’actualitat en l’àmbit de la Llei d’enjudiciament civil en relació amb els embargaments de salari, sou, pensió, retribució o el seu equivalent.

Reial Decret 633/2015, de 10 de juliol, pel qual es modifiquen el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, i el Reglament de l’Impost sobre la Renda de no residents, aprovat pel Reial Decret 1776/2004, de 30 de juliol.

Aquest RD va dirigit especialment a adaptar tant el Reglament de l’IRPF com el Reglament de l’IRNR, com a conseqüència de les mesures aprovades per la Llei 26/2014, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Els principals aspectes a tenir en compte són els següents:

 • S’estableixen els requisits addicionals que s’han de complir per a l’aplicació de la nova exempció per reinversió en rendes vitalícies dels guanys patrimonials que es posin de manifest en la transmissió d’elements patrimonials per contribuents majors de 65 anys, així com les conseqüències en cas de reinversió parcial o per superar el límit de 240.000 euros.
 • S’estableixen els requisits per a l’aplicació de l’exempció als rendiments del treball en espècie derivats del lliurament d’accions o participacions als treballadors en actiu.
 • S’especifiquen quins vehicles tenen la consideració d’eficients energèticament de cara a quantificar l’import de la retribució en espècie en cas de cessió dels mateixos als treballadors per a usos particulars.
 • S’assenyalen les normes d’identificació de reserves procedents de rendes a les que els hagués resultat d’aplicació la bonificació establerta en l’Impost sobre Societats de cara a l’aplicació de la deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla.
 • Es desenvolupa el contingut de les noves declaracions informatives exigibles a les entitats asseguradores o de crèdit que comercialitzin Plans d’Estalvi a llarg termini, a les entitats asseguradores que comercialitzin les rendes vitalícies i les entitats que duguin a terme operacions de reducció de capital amb devolució de aportacions o de distribució de prima d’emissió corresponent a valors no admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors, alhora que s’exclouen a determinades rendes del treball en espècie de la declaració informativa anual.
 • En relació amb els règims especials, s’estableixen regles especials de quantificació del deute tributari i de documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud en el règim especial de treballadors desplaçats a territori espanyol; i en relació amb els guanys patrimonials per canvi de residència, es detallen el termini en què s’han de declarar les mateixes, els requisits per sol·licitar l’ajornament del deute tributari i, si s’escau, la seva pròrroga, en desplaçaments temporals a determinats països, i els requisits de la comunicació.
 • Es fan múltiples adaptacions de la regulació als canvis establerts per l’esmentada Llei 26/2014 (s’adapta el percentatge de participació en una entitat vinculada al nou perímetre de vinculació; s’incorpora al desenvolupament reglamentari de l’exempció de les beques d’estudi i investigació a les fundacions bancàries que concedeixin les mateixes en el desenvolupament de la seva activitat d’obra social, es modifica la regulació de les rendes irregulars com a conseqüència de la supressió de l’aplicació de la reducció quan es perceben de manera fraccionada etc).
 • Finalment, en matèria de gestió de l’impost, s’incorporen els límits legals determinants de l’obligació de presentar declaració.
 • Quant a les modificacions relatives al Reglament de l’IRPF, destaquen les relatives al desenvolupament de les disposicions incorporades en el text refós de la Llei de l’Impost sobre la renda de no residents per l’esmentada Llei 26/2014. En concret, es desenvolupa el nou supòsit pel qual es permet a contribuents residents en altres estats membres de la UE amb baixos ingressos optar per tributar com a contribuents per l’IRPF, es regulen les condicions per a sol·licitar la devolució en el cas que sigui procedent l’exempció per reinversió en habitatge habitual a què es refereix la disposició addicional setena del text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents.

Com sempre, restem a la vostra disposició per comentar i / o ampliar el contingut d’aquesta comunicació.

Una cordial salutació,

VICENTE TORRALBA
Digestum Legal S.L.P
Gran Vía Carlos III 98 8ª Planta
Edificio Trade – Torre Norte
08028 Barcelona
Teléfono: 00 34 932657844
Fax: 00 34 932652687
Web: www.digestum.es