Compliance

El Departament de COMPLIANCE coordinat per l´Àrea de Dret penal ofereix:

 • Assessorament a les empreses en matèria de responsabilitat social corporativa a tots els nivells, i en especial, en les conseqüències derivades de la reforma operada per la LO 5/2010 ratificada per la reforma introduïda per la LO 1/2015, com a font del deure de responsabilitat dels administradors societaris (d´acord amb l´estàndard de diligència exigible als empresaris).
 • Disseny i implementació de programes de Compliance a mesura dels nostres clients d´acord amb les recents reformes legislatives, en especial Normes ISO 19600 i UNE 19601. El nostre departament:
 1. Realitzarà un examen de les activitats, processos, subprocessos i controls que pugui desenvolupar la teva empresa.
 2. Avaluarà els possibles riscos penals en el si d´aquests processos.
 3. Revisarà les polítiques i manuals que pugui tenir establerts la teva empresa, els verificarà i, en el seu cas, els adequarà a la prevenció eficaç dels riscos.
 4. Analitzarà les polítiques i procediments sobre informació financera i materials necessaris per el correcte funcionament del model de prevenció. Comprovarà que el sistema de dotació de recursos financers sigui adequat per el control i prevenció.
 5. DISSENYARÀ EL MODEL DE SUPERVISIÓ I SEGUIMENT.- Implantarem els protocols, directrius i mecanismes de control del compliment, a fi d´evitar els riscos que puguin detectar-se, inclosos l´establiment dels plans de contingència necessaris per mitigar l´impacte de la materialització dels mateixos.
 6. Dissenyarem un sistema disciplinari que sancioni els incompliments de les polítiques. Elaborarem el sistema del canal de denúncies que atorgui eficàcia al programa.
 7. Elaborarem un programa de formació en matèria de compliment normatiu, tant d´empleats com directius.
 8. Realitzarem una avaluació periòdica del model que permeti que el teu programa de compliment evolucioni amb la teva empresa.
 • Assessorament i defensa dels interessos de la teva empresa i/o dels directius i empleats en els casos que es puguin obrir en la seva contra, fruït d´imputacions penals.