DRET ADMINISTRATIU

Acreditada experiència en l’assessorament jurídic d’Administracions Públiques i dels ens que en depenen.

Assessorament jurídic a les Administracions Públiques

 • Comptabilitat pública, pressupostos, ordenació i gestió pressupostària
 • Anàlisis econòmiques: comptabilitat analítica d’àrees o de serveis públics
 • Actes, resolucions i disposicions de caràcter general o reglamentari, així com la seva tramitació
 • Serveis públics i modalitats de gestió
 • Béns i gestió patrimonial
 • Responsabilitat patrimonial i el seu assegurament
 • Relacions interadministratives i de cooperació: redacció de convenis i concerts

Assessorament jurídic a operadors amb el sector públic: entitats concertades i empreses concessionàries i contractistes

 • Contractació amb el sector públic
 • Implantació i desenvolupament de contractes públics i concessions administratives
 • Concertació pública: concerts, convenis, consorcis, fundacions, entitats de base associativa, etc.
 • Societats mixtes, societats de base tecnològica, projectes d’investigació i el seu finançament

Assessorament jurídic a operadors privats i la seva defensa enfront del sector públic

 • Relacions amb l’Administració pública
 • Expropiació forçosa

  Procediments tributaris