DRET DEL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLIC

Administració pública i sector concertat

Àmbit contenciós

  • Conflictes individuals i col•lectius: assistència davant els òrgans específics de mediació i conciliació: CEMICAL
  • Defensa jurídica en processos de personal i de la Seguretat Social davant la Jurisdicció Social i Contenciós-Administrativa

Àmbit no contenciós

  • Estudis i dictàmens en matèria de personal al servei de les administracions públiques i sector públic en general
  • Confecció de plantilles i relacions de lloc de treball, estudis de valoració i llocs, condicions contractuals i mesures de reestructuració
  • Expedients de consolidació de l’ocupació pública
  • Expedients en matèria de personal
  • Negociació col•lectiva davant les juntes de personal i comitès d’empresa. Convenis i pactes de condicions
  • Assessorament integral en matèria de RR.HH., incloent la confecció de nòmines i documents de cotització específics per a l’Administració Pública