DRET LABORAL I DE SEGURETAT SOCIAL

El bufet ofereix serveis integrals tant a treballadors com a empresaris.

Àmbit contenciós

  • Procediments administratius: Inspecció de Treball, expedients de devolució de quotes, bonificacions, fraccionaments o ajornaments
  • Defensa jurídica en processos de personal i de la Seguretat Social davant la Jurisdicció Social i Contenciós-Administrativa

Àmbit no contenciós

  • Negociació col•lectiva i conflictes individuals i col•lectius
  • Extinció individual i col•lectiva (ERO) de contractes de treball
  • Modificació de les condicions de treball, suspensió de contractes i reducció de jornada
  • Prevenció de riscos laborals: avaluació, planificació i implantació
  • Acompanyament en la gestió dels RR.HH.
  • Estudis i dictàmens, auditories de personal, anàlisi de plantilles, condicions contractuals i mesures de reestructuració
  • Assessorament i defensa en matèria de prestacions de la Seguretat Social