DRET TRIBUTARI

El bufet disposa d’un departament de nova creació integrat per professionals especialitzats, amb una àmplia preparació i experiència, per prestar un assessorament integral tant a persones físiques com a jurídiques en qüestions tals com:

Persones jurídiques: assessorament en el dia a dia a empreses, planificació fiscal en fusions, adquisicions i reestructuracions, etc.

Persones físiques: assessorament a persones físiques i famílies en un ampli ventall d’àrees fiscals, des de la planificació i l’assessorament fiscal fins a l’assessorament en solucions financeres i de gestió d’inversions, herències, etc.

Fiscalitat contenciosa: assessorament en tot tipus de procediments, recursos o litigis que els contribuents puguin mantenir amb l’ Administració Tributària, tant en la fase de gestió, recaptació, inspecció, etc. com en la via contenciosa.

Tributació indirecta: assessorament en matèria d’impostos indirectes com l’Impost sobre el Valor Afegit o l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, així com en tributació local.