DRET URBANÍSTIC I DE LA CONSTRUCCIÓ

Un departament complet d’experts en Dret públic s’ocupa d’aquesta especialitat.

Planificació urbanística: ordenació general o derivada (plans parcials i especials) i la seva tramitació.

Gestió urbanística: projectes de reparcelació, constitució i gestió de juntes de compensació i associacions de cooperació.

Altres formes de gestió: col•laboració i expropiació:

  • Llicències urbanístiques i la seva revisió
  • Expedients de ruïna i de disciplina urbanística
  • Responsabilitat patrimonial derivada de l’actuació urbanística
  • Defensa jurídica davant la Jurisdicció Contenciós-Administrativa