INTERVENCIÓ EN TRANSMISSIONS I SIMILARS DE DESPATXOS JURÍDICS

Departament dedicat amb total confidencialitat lliurada per escrit, a l’assessoria en general de Despatxos Jurídics sobre la seva organització i funcionament, valoració i intermediació en la seva transmissió a tercers, fusió amb altres de característiques similars o complementàries. Recerca de socis, així com altres oportunitats de negoci.

Valoració de despatxos.

Estudi i valoració del fons de comerç del despatx, en funció de les seves característiques personals, organització, funcionament, clientela, facturació i altres, amb la formalització d’un protocol que millori la seva rendibilitat i eficàcia ja sigui a efectes interns com de presentació als futurs socis o adquirents, si és el fi previst.

Mandats de transmissió.

Els mandats de venda és el nostre mercat natural. La filosofia del servei va encaminada a oferir una gran qualitat d’intermediació i assessorament, molt personalitzada i a un preu just.

Aquest servei contempla un pla d’actuació amb tot el necessari per a una correcta transmissió, estimació del preu, dossier de venda o resum executiu, recerca d’interessats, negociació directa com a representant de la propietat o mitjançant col·laboració amb aquesta en la negociació amb aquells despatxos interessats fins a la seva total execució.

Mandats de recerca de soci o socis.

Consisteix en transmetre o ampliar una part del capital social del Despatx per donar entrada a un o diversos socis, persones físiques o jurídiques, que aportin sinergies i/o finançament, amb perspectives clares de continuïtat.

Assessoria als socis tan en processos d’organització i funcionament intern del Despatx com en la compravenda entre socis de les seves participacions socials.

Enfrontar-se a la necessitat d’una ampliació de capital és, en molts casos, una operació delicada entre socis, tant si la van a subscriure part dels socis, com si es planteja l’entrada d’un nou soci exterior.

Mandats per adquisició d’un Despatx en funcionament.

Cerca d’un o diversos despatxos que, ajustant-se a un perfil predeterminat, puguin ser objecte d’adquisició. Negociació amb els venedors sobre la seva manera d’adquisició, preu, forma de pagament, etc. Ens encarreguem de la localització i acostament necessari per dilucidar les possibilitats reals.

Mandat de fusió amb un altre Despatx.

Recerca d’un Despatx de similars característiques o complementàries per a la seva fusió. Estudi de l’organització i funcionament derivat de la fusió pel que fa a clientela, personal, gestió econòmica i rendibilitat.