Blog jurídic

Avançament de la reforma tributària – Novetats a l’IRPF i l’IRNR

Benvolguts clients i amics, El passat 11 de juliol es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat dues normes de gran transcendència tributària, les quals modifiquen tant les normes legals com reglamentàries de l'Impost sobre la Renda de les Persones …

Novetats tributàries introduïdes per la Llei de segona oportunitat

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 1.1. Ampliació de la deducció per família nombrosa o persona amb discapacitat a càrrec: La reforma de la Llei de l'IRPF, en vigor des de l’1 de gener de 2015, va introduir una nova deducció per …

Nova fiscalitat 2015 socis professionals

EL NOU ART. 27.1, PARÀGRAF TERCER, DE LA LLEI DE L'IRPF. El nou art. 27.1 de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques ha estat modificat per la Llei 26/2014, de 27 de novembre: “1. Se considerarán rendimientos íntegros de …

Noves taules d’amortització

La nova llei de l’Impost sobre Societats ha introduït una nova taula d’amortització per als elements de l’immobilitzat material, que simplifica la taula fins ara vigent ja que suposa passar d’una classificació d’uns 600 elements amortitzables als poc …

Ingrés del IVA a la importació

Recentment s'ha modificat l'article 167.Dos de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit, introduint la possibilitat de diferir l'ingrés de l'impost al moment en què es presenti la corresponent declaració (model 303), en lloc d'haver de fer-ho en el …