Bloc jurídic

Novetats tributàries introduïdes per la Llei de segona oportunitat

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 1.1. Ampliació de la deducció per família nombrosa o persona amb discapacitat a càrrec: La reforma de la Llei de l'IRPF, en vigor des de l’1 de gener de 2015, va introduir una nova deducció per …

Nova fiscalitat 2015 socis professionals

EL NOU ART. 27.1, PARÀGRAF TERCER, DE LA LLEI DE L'IRPF. El nou art. 27.1 de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques ha estat modificat per la Llei 26/2014, de 27 de novembre: “1. Se considerarán rendimientos íntegros de …

Noves taules d’amortització

La nova llei de l’Impost sobre Societats ha introduït una nova taula d’amortització per als elements de l’immobilitzat material, que simplifica la taula fins ara vigent ja que suposa passar d’una classificació d’uns 600 elements amortitzables als poc …

Ingrés del IVA a la importació

Recentment s'ha modificat l'article 167.Dos de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit, introduint la possibilitat de diferir l'ingrés de l'impost al moment en què es presenti la corresponent declaració (model 303), en lloc d'haver de fer-ho en el …

Principals novetats per 2015 en l’IVA

REGLES DE LOCALITZACIÓ. Es modifiquen les regles de localització dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió, i televisió i de les prestacions de serveis efectuades per via electrònica, que es gravaran on estigui establert el destinatari del …