Irene González Arnal

Associada. Especialitzada en Dret Matrimonial i de Família

Àrees d’Activitat

  • Dret Matrimonial i de Família
  • Propietat Horitzontal
  • Arrendaments
  • Dret de Successions

Experiència Professional

És advocada autoritzada pel Tribunal Eclesiàstic per a la defensa d’assumptes matrimonials.
Intervé davant dels Jutjats i Tribunals de diverses Comunitats Autònomes en procediments civils de divorci i separació matrimonial.

Ha formulat demandes i oposicions sobre incapacitat, remoció de tutor, tutela i adopció. Ha defensat els interessos sobre l’exercici de la pàtria potestat, aliments i guarda i custòdia de menors i règims de visites de parelles de fet.

Propietat Horitzontal i arrendaments
Defensa de drets i deures dimanants de la Llei de Propietat Horitzontal.

Intervé en la redacció de contractes d’arrendament complexos per basar-se en rendes variables segons ingressos i altres modalitats.
Defensa els interessos dels afectats per la diferent casuística derivada de la Llei d’Arrendaments Urbans, tals com la resolució de contractes per la infracció dels acords adoptats, desnonaments, reclamació de rendes, fiances, impugnació de rendes i altres. Intervé com a àrbitre i executa laudes arbitrals sobre procediments derivats d’arrendaments urbans.

Dret de Successions.
Ha intervingut i intervé en procediments de divisió d’herència comuna, reclamació i complement de legítima tant procedent del Codi Civil comú com de Catalunya.

Formació Acadèmica

  • Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona
  • Formació especialitzada en Dret Matrimonial Civil i Canònic
  • Formació especialitzada en Arrendaments Urbans
  • Membre del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona