Jaume Puigderrajols i Arqueros

Associat i Director del Departament Processal a les àrees mercantil i bancària.

Àrees d’Activitat

  • Dret Civil
  • Dret Processal
  • Dret Mercantil
  • Dret Bancari
  • Dret Immobiliari

Experiència Professional

Intervé davant els Tribunals en defensa dels interessos de diverses entitats bancàries que tenen contractats els seus serveis amb la firma Digestum Legal.

Defensa els interessos d’una companyia d’assegurances de sinistralitat mercantil que des de fa més de vint anys té contractats els serveis de Digestum Legal.

Porta nombrosos procediments en defensa de clients de la firma relacionats amb la reclamació de quantitats i la diversa complexitat de les relacions mercantils entre proveïdor i client.
Participa en els procediments presentats per diverses entitats dedicades al finançament i a l’arrendament financer.
Especialitzat i màxim responsable en el despatx sobre processos en matèria de derivació de responsabilitat civil davant d’administradors per deutes socials.

Dret Immobiliari Registral.

Bon coneixedor d’aquesta especialitat, ha intervingut en processos judicials i registrals sobre immatriculació de finques, expedients de domini i/o cabuda, represa de tracte successiu, particions i altres a fi de concordar la realitat amb les dades del Registre de la Propietat i del Cadastre o per esmenar inexactituds; així com, també, en expedients de disciplina urbanística i plans d’ordenació.

Formació Acadèmica

  • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona
  • Formació especialitzada en Dret Civil Català