POLÍTICA DE PRIVACITAT

Denominació Social: DIGESTUM LEGAL ,SLP
Domicili Social: Avda. Gran Via Carles III nº 98, 8º planta.Torres Trade – Torre Norte – 08028 de BARCELONA.
CIF. nº B-64891104

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 40558, Foli 61, Full B-367275, Inscripció 1ª

E-mail: digestum@digestum.cat

Nom del domini: www.digestum.cat

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, DIGESTUM LEGAL ,SLP en compliment d’allò disposat als arts. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de DIGESTUM LEGAL, SLP amb les següents finalitats:

1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials.
Aquestes comunicacions comercials seran relacionades amb productes o serveis oferts per DIGESTUM LEGAL , SLP així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquesta hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de DIGESTUM LEGAL SLP i seran de productes i serveis relacionats amb el sector legal
2. Realitzar estudis estadístics.
3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a DIGESTUM LEGAL, SLP
4. Enviament de la newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin.

DIGESTUM LEGAL, SLP informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.
Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de DIGESTUM LEGAL, SLP. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors. Totes les dades sol·licitades a través de DIGESTUM LEGAL,SLP són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, DIGESTUM LEGAL ,SLP no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.
DIGESTUM LEGAL, SLP garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remitent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI. A través dels següents mitjans:

1. E-Mail: digestum@digestum.cat
2. Correu Postal:Avda. Gran Via Carles III 98, 8º planta – 08028 BARCELONA
3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: digestum@digestum.cat

D’igual forma, DIGESTUM LEGAL,SLP ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOC

Si vols participar als nostres blocs, hauràs d’acceptar aquestes normes:

4. Responsabilitat de l’Usuari. En participar als blocs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis, garantint a DIGESTUM LEGAL SLP la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes. En el cas de que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blocs. I s’eximeix a DIGESTUM LEGAL, SLP de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.
5. L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blocs.
6. L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.
7. DIGESTUM LEGAL ,SLP es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blocs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.
8. DIGESTUM LEGAL ,SLP no és responsable d’allò publicat als blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.
9. DIGESTUM LEGAL ,SLP no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blocs de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.
10. En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de DIGESTUM LEGAL ,SLP, a través del correu electrònic digestum@digestum.cat indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, per a que DIGESTUM LEGAL ,SLP pugui moderar o eliminar els mateixos.
11. L’usuari mantindrà indemne a DIGESTUM LEGAL ,SLP davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li pels missatges que l’usuari hagi difós als blocs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blocs de la web.

SEGURETAT

DIGESTUM LEGAL ,SLP utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de DIGESTUM LEGAL ,SLP. El contingut textual d’aquesta obra es comparteix sota una llicència de Creative Commons de reconeixement – no comercial – . Està permès copiar, distribuir i comunicar públicament el contingut textual de l’obra, així com fer obres derivades, sempre que es respecti l’autoria, es realitzi sense finalitats comercials i l’obra derivada es comparteixi sota una llicència similar.

privacidad

Alguns dels gràfics, fotografies o icones d’aquesta web estan protegits pels seus respectius drets d’autor i han estat emprats conforme al que s’ha establert en les seves respectives llicències i termes d’ús.

Es permet l’ocupació enllaços o hipervincles a aquesta web. No així l’ús de marca o frames o qualsevol altre mecanisme que oculti la font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic que pogués lesionar interessos de tercers o perjudicar la imatge d’algun dels col·laboradors del projecte.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.