Digestum Legal

Actualidad​​

Digestum Opina​

Canvis PGC PIMES 2016

Recentment s’ha publicat el projecte de modificació del Pla General de Comptabilitat de les PIMES, que incorpora les modificacions introduïdes per la Directiva Europea 2013/34/UE de 2013, que simplifica les obligacions comptables de les petites empreses. A Espanya són les empreses que poden seguir el model abreujat del balanç i la memòria. Aquestes modificacions estaran vigents per als exercicis iniciats a partir l’1 de gener del 2016.

Les modificacions més rellevants que afecten les PIMES són les següents.

 1. Comptes anuals abreujats

Les societats utilitzaran els models de comptes anuals abreujats en els següents casos:

a) Balanç i memòria abreujats: quan a la data de tancament de l’exercici concorrin, almenys, dues de les circumstàncies següents:

– Les partides de l’actiu no superen els 4 milions d’euros.

– L’import net de la xifra anual de negocis no supera els 8 milions d’euros.

– El nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a 50.

b) Compte de pèrdues i guanys abreujat: les societats en què a la data de tancament de l’exercici concorrin, almenys, dues de les circumstàncies següents:

– Les partides de l’actiu no superen els 11,4 milions d’euros.

– L’import net de la xifra anual de negocis no supera els 22,8 milions d’euros.

– El nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a 250.

Quan una societat, en la data de tancament de l’exercici, passi a complir dues de les circumstàncies abans indicades o bé cessi de complir-les, tal situació únicament produirà els efectes indicats si es repeteix durant dos exercicis consecutius.

 1. Aplicació del PGC PIMES

S’unifiquen els paràmetres que permeten formular el balanç i la memòria abreujats, amb els quals possibiliten a les empreses aplicar el PGC PIMES.

Les empreses, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, individual o societària, que durant dos exercicis consecutius compleixin, en la data de tancament de cada un d’ells, almenys dues de les circumstàncies que permeten formular el balanç i la memòria abreujats, podran utilitzar el PGC PIMES.

Les empreses perden la facultat d’aplicar el PGC PIMES si deixen de reunir, durant dos exercicis consecutius, en la data de tancament de cada un d’ells, dues de les circumstàncies que permeten formular el balanç i la memòria abreujats.

En l’exercici social de la seva constitució o transformació, les empreses podran aplicar el PGC PIMES si reuneixen, al tancament de l’exercici, almenys dues de les tres circumstàncies que permeten formular el balanç i la memòria abreujats.

En cap cas podran aplicar el PGC PIMES les entitats següents:

a) Entitats d’interès públic (article 3.5 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes).

b) Les que formen part d’un grup de societats que formuli o hauria d’haver formulat comptes anuals consolidats.

c) Les que la seva moneda funcional sigui diferent de l’euro.

d) Entitats financeres que capten fons del públic assumint obligacions respecte als mateixos.

 1. S’elimina l’estat de canvis en el patrimoni net per a les empreses que facin servir el PGC PIMES i el PGC model abreujat.

L’estat de canvis en el patrimoni net (igual que l’estat de fluxos d’efectiu) no és obligatori per a les empreses que puguin formular balanç i memòria abreujats.

 1. Es redueix el contingut de la memòria abreujada i la memòria del PGC PIMES

Passen a tenir el contingut següent:

 1. Activitat de l’empresa
 2. Bases de presentació dels comptes anuals
 3. Normes de registre i valoració
 4. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries
 5. Actius financers
 6. Passius financers
 7. Fons propis
 8. Situació fiscal
 9. Operacions amb parts vinculades
 10. Altra informació (nombre mitjà d’empleats, acords de l’empresa que no figurin en balanç, ingressos i despeses excepcionals, compromisos financers, garanties o contingències i fets posteriors, qualsevol altra informació per mostrar la imatge fidel).

Per tant, s’han eliminat els apartats d’aplicació de resultats; Ingressos i despeses; i Subvencions, donacions i llegats; i la informació sobre el termini de pagament a proveïdors (exigida per la Llei 15/2010).

 1. Modificacions en immobilitzats intangibles

Tractament del fons de comerç

a) El fons de comerç només pot figurar en l’actiu del balanç quan s’hagi adquirit a títol onerós.

b) Quan la vida útil del fons de comerç (i de les despeses de desenvolupament) no es pugui estimar de manera fiable s’amortitzarà en deu anys de forma lineal. Cada any s’analitzarà si hi ha signes de deteriorament per comptabilitzar-los. Aquestes correccions per deteriorament no són objecte de reversió en exercicis posteriors.

c) El termini d’amortització del fons de comerç, o de qualsevol altre actiu intangible que fins a la data no es venia amortitzant, es començarà a computar des del primer exercici que comenci a partir l’1 de gener del 2016.

d) La reserva per fons de comerç s’ha de reclassificar a un altre compte de reserves i serà disponible des d’aquesta data en l’import que excedeixi del valor en llibres del fons de comerç comptabilitzat en l’actiu del balanç.

e) S’introdueix l’opció d’ajustar el valor en llibres del fons de comerç amb càrrec a reserves.

f) A partir de l’inici del primer exercici en què siguin aplicables les modificacions del PGC, el valor en llibres del fons de comerç existent al tancament del període anterior i dels elements d’immobilitzat que s’haguessin qualificat com intangibles de vida útil indefinida, s’amortitzaran de manera prospectiva seguint els nous criteris. Ara bé, en relació amb el fons de comerç, es podrà optar per amortitzar el seu import amb càrrec a reserves seguint un criteri lineal de recuperació i una vida útil de deu anys a comptar des de la data d’adquisició.

Drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle

Deixen de considerar-se com immobilitzats intangibles i passen a ser existències, tots els drets adquirits, tant els destinats a cancel·lar obligacions com els que es mantinguin amb el propòsit de ser venuts. En el cas que l’empresa estimi consumir part d’aquests drets en un termini superior a l’any, la partida corresponent de l’actiu del balanç es desglossarà per recollir separadament les que s’estimi consumir abans i després d’aquest termini.

Les empreses que apliquin el PGC PIMES i el model abreujat de PGC no estaran obligades a informar en la memòria sobre aquests drets.