Digestum Legal

Ajudes PIMES i AUTÒNOMS per COVID-19

Breu repàs a les ajudes existents per a pimes i autònoms   Davant la situació en la que es troben la majoria dels nostres negocis, molts tancats, altres limitats en la seva activitat, i tots afectats per la situació econòmica adversa que està produint la pandèmia de la COVID-19, és necessari que revisem cada vegada […]

Deducció per lloguer de l´habitatge habitual IRPF 2015

Deducció per lloguer de l’habitatge habitual: Sense perjudici del que hagi aprovat al respecte cada comunitat autònoma, des de l’1 de gener de 2008 els contribuents podien deduir-se un percentatge de les quantitats satisfetes en el període impositiu pel lloguer del seu habitatge habitual. No obstant això, des de l’1 de gener de 2015 es […]

Campanya de renda i patrimoni 2015

Com cada any, durant el mes d’abril de 2016 s’inicia el termini per a la presentació de les declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i del Patrimoni, corresponents a l’any 2015. Igual que l’any passat, la campanya de renda i patrimoni d’aquest any finalitza, per a totes les declaracions, el dia […]

Projecte de modificació del PGC PIMES de 2007

Projecte de modificació del PGC PIMES de 2007, de les Normes de formulació de comptes consolidats de 2010 i del PGC d’entitats sense fins lucratius de 2011 (i II) En aquest segon lliurament sobre el Projecte de reforma del Pla General de Comptabilitat abordem les modificacions introduïdes en la memòria normal, en les Normes de […]

Canvis PGC PIMES 2016

Recentment s’ha publicat el projecte de modificació del Pla General de Comptabilitat de les PIMES, que incorpora les modificacions introduïdes per la Directiva Europea 2013/34/UE de 2013, que simplifica les obligacions comptables de les petites empreses. A Espanya són les empreses que poden seguir el model abreujat del balanç i la memòria. Aquestes modificacions estaran […]

Accions que pot realitzar per rebaixar la seva liquidació de l’irpf

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2015, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació de l’IRPF: Les aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a les mutualitats de previsió social i a les primes satisfetes a […]

Avançament de la reforma tributària – Novetats a l’IRPF i l’IRNR

Benvolguts clients i amics, El passat 11 de juliol es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat dues normes de gran transcendència tributària, les quals modifiquen tant les normes legals com reglamentàries de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i de l’Impost sobre la Renda de no Residents (IRNR). Són les següents: […]

Novetats tributàries introduïdes per la Llei de segona oportunitat

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 1.1. Ampliació de la deducció per família nombrosa o persona amb discapacitat a càrrec: La reforma de la Llei de l’IRPF, en vigor des de l’1 de gener de 2015, va introduir una nova deducció per família nombrosa o persona amb discapacitat a càrrec, consistent en una […]

Nova fiscalitat 2015 socis professionals

EL NOU ART. 27.1, PARÀGRAF TERCER, DE LA LLEI DE L’IRPF. El nou art. 27.1 de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques ha estat modificat per la Llei 26/2014, de 27 de novembre: “1. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital […]

Noves taules d’amortització

La nova llei de l’Impost sobre Societats ha introduït una nova taula d’amortització per als elements de l’immobilitzat material, que simplifica la taula fins ara vigent ja que suposa passar d’una classificació d’uns 600 elements amortitzables als poc més de 30 elements actuals. L’amortització fiscal pot ser diferent a l’amortització comptable que podria decidir l’empresa, […]