Digestum Legal

Actualidad​​

Digestum Opina​

Deducció per lloguer de l´habitatge habitual IRPF 2015

Deducció per lloguer de l’habitatge habitual:

Sense perjudici del que hagi aprovat al respecte cada comunitat autònoma, des de l’1 de gener de 2008 els contribuents podien deduir-se un percentatge de les quantitats satisfetes en el període impositiu pel lloguer del seu habitatge habitual.

No obstant això, des de l’1 de gener de 2015 es suprimeix la deducció per lloguer de l’habitatge habitual que preveu l’article 68.7 de la Llei de l’IRPF, si bé s’estableix un règim transitori que permet seguir gaudint d’aquesta deducció d’acord amb la regulació continguda en la Llei de l’IRPF, en la redacció en vigor el 31 de desembre de 2014, als contribuents que:

  • Tinguessin un contracte d’arrendament anterior a 1 de gener de a 2015;
  • Que, en relació amb aquest contracte, hagin satisfet amb anterioritat a aquesta data quantitats pel lloguer del seu habitatge habitual;
  • I que s’haguessin deduït pel lloguer d’aquest habitatge en exercicis anteriors.

L’esmentada regulació disposava una deducció del 10,05 per cent de les quantitats satisfetes en el període impositiu pel lloguer de l’habitatge habitual, sempre que la base imposable sigui inferior a 24.107,20 euros anuals.

És aquesta una deducció estatal, que afecta únicament a la quota íntegra estatal i no a l’autonòmica, tot i que algunes comunitats autònomes han aprovat deduccions pròpies similars i compatibles amb aquesta deducció general.

La base màxima d’aquesta deducció serà:

  • 9.040 euros anuals quan la base imposable sigui igual o inferior a 17.707,20 euros anuals.
  • 9.040 – [1,4125 x (base imposable – 17.707,20)], quan la base imposable se situï entre 17.707,20 i 24.107,20 euros anuals.

Si la base imposable és igual o superior a 24.107,20 euros anuals, en tributació individual o en tributació conjunta, no es pot deduir cap quantitat.

Vicente Torralba – Departament Fiscal
DIGESTUM LEGAL