Digestum Legal

Actualidad​​

Digestum Opina​

Ingrés del IVA a la importació

Recentment s’ha modificat l’article 167.Dos de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit, introduint la possibilitat de diferir l’ingrés de l’impost al moment en què es presenti la corresponent declaració (model 303), en lloc d’haver de fer-ho en el moment de la importació, com fins ara. Aquesta novetat suposa una important millora per als importadors ja que no s’haurà d’anticipar l’ingrés de l’IVA al moment de retirar els béns de la Duana, sinó que es podrà declarar aquest IVA juntament amb la resta d’operacions en fer la declaració mensual corresponent mitjançant el model 303.

Es poden acollir a aquesta novetat els importadors que tributin a l’Administració de l’Estat i que comptin amb un període de liquidació mensual, és a dir, que les declaracions-liquidacions model 303 es presenten mensualment i no trimestralment. Per tant, aquells col·legiats que presentin les autoliquidacions trimestralment i vulguin acollir-se a aquesta opció hauran de presentar la declaració censal sol·licitant la inscripció en el Registre de devolució mensual de l’IVA.

L’opció per diferir l’ingrés del IVA a la importació ha d’exercir-se en presentar la declaració censal d’inici d’activitat o bé durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de tenir efecte. Per a l’any 2015, es podrà realitzar fins el 31 de gener d’aquest any i té efecte a partir de l’autoliquidació de febrer. A partir d’aquest moment, la quota liquidada per les Duanes s’inclourà en la declaració-liquidació corresponent al període en què es rebi el document en què consti la liquidació.»