Digestum Legal

Actualidad​​

Digestum Opina​

Noves taules d’amortització

La nova llei de l’Impost sobre Societats ha introduït una nova taula d’amortització per als elements de l’immobilitzat material, que simplifica la taula fins ara vigent ja que suposa passar d’una classificació d’uns 600 elements amortitzables als poc més de 30 elements actuals.

L’amortització fiscal pot ser diferent a l’amortització comptable que podria decidir l’empresa, però per que la despesa sigui deduïble fiscalment, els percentatges aplicables no poden superar els coeficients màxims que aquí figuren. D’altra banda, s’ha de respectar la vida útil del element en qüestió, que determina el termini màxim d’amortització i que dona peu al coeficient mínim en les taules.

L’aplicació de la nova taula s’efectuarà segons els següents paràmetres:

  • En el cas d’elements amb un coeficient d’amortització que passa a ser diferent al que venien aplicant, s’aplicarà aquest nou coeficient al llarg de la seva nova vida útil sobre el valor net fiscal existent a l’inici del període impositiu iniciat en 2015, tant en aquest període com en les següents. Obvia dir que aquells coeficients que son iguals en la nova taula, gens canvia.

  • Si s’estava aplicant un mètode diferent del sistema lineal i per la nova taula correspon un termini diferent d’amortització, és podrà optar per aplicar el mètode lineal en el termini que li quedi de vida útil al element, segons la nova taula, a partir del primer període que s’iniciï a partir d’1 de gener de 2015.

  • Es disposa que el tractament d’aquests canvis en els coeficients d’amortització, es comptabilitzaran com un canvi en l’estimació comptable, de manera que el canvi en els coeficients assorteix efectes a partir d’1 de gener de 2015.

Es important recordar que s’haurà d’incorporar la corresponent informació del canvi de criteri en la memòria dels comptes anuals.

  • Es manté la configuració actual dels sistemes de percentatge constant, nombres dígits, així com els plans especials d’amortització o la justificació de la deterioració.

  • Per a aquelles adquisicions d’actius nous realitzades entre l’1 de gener de 2003 i el 31 de desembre de 2004, s’aplicaran els coeficients d’amortització lineal màxims previstos en la nova taula, multiplicats per 1,1.

Així mateix, destaquem que, en matèria d’amortització d’actius, la reforma també suposa:

  • L’eliminació dels beneficis previstos només per a PIME’s, quant a l’amortització accelerada d’elements patrimonials objecte de reinversió i la llibertat d’amortització per a béns d’escàs valor (valor unitari inferior a 601,01 Euros per a immobilitzat material nou).

  • En contrapartida, es generalitza la llibertat d’amortització per a béns d’escàs valor per a totes les societats, sempre que es tracti d’elements d’immobilitzat material nous, amb valor unitari inferior a 300 Euros i amb el límit global de 25.000 Euros (per la suma de tots aquests elements) en el mateix exercici.

  • Es manté l’amortització accelerada i la llibertat d’amortització amb increment de plantilla, beneficis en aquest cas que només són aplicables per a les entitats considerades com a PIME’s.

Noves taules d’amortització:

 

 

TIPUS D’ELEMENT

Coeficient lineal màxim Període d’anys màxim
OBRA CIVIL    
Obra civil general 2% 100
Paviments 6% 34
Infraestructures i obres mineres 7% 30
CENTRALS    
Centrals hidràuliques 2% 100
Centrals nuclears 3% 60
Centrals de carbó 4% 50
Centrals renovables 7% 30
Altres centrals 5% 40
EDIFICIS    
Edificis centrals 3% 68
Terrenys dedicats exclusivament a escombreres 4% 50
Magatzems i dipòsits (gasosos, líquids i sòlids) 7% 30
Edificis comercials, administratius, de serveis i vivendes 2% 100
INSTAL·LACIONS    
Subestacions, xarxes de transport i distribució d’energia 5% 40
Cables 7% 30
Resta d’instal·lacions 10% 20
Maquinària 12% 18
Equips mèdics i assimilats 15% 14
ELEMENTS DE TRANSPORT    
Locomotores, vagons i equips de tracció 8% 25
Bucs, aeronaus 10% 20
Elements de transport intern 10% 20
Elements de transport extern 16% 14
Autocamions 20% 10
MOBILIARI I ESTRIS    
Mobiliari 10% 20
Llenceria 25% 8
Cristalleria 50% 4
Útils i eines 25% 8
Motlles, matrius i models 33% 6
Altres estris 15% 14
EQUIPS ELECTRODOMÈSTICS I INFORMÀTICS. SISTEMES I PROGRAMES    
Equips electrònics 20% 10
Equips per a processos d’informació 25% 8
Sistemes i programes informàtics 33% 6
Produccions cinematogràfiques, fonogràfiques, vídeos i series audiovisuals 33% 6
Altres elements 10% 20