Digestum Legal

Actualidad​​

Digestum Opina​

Novetats a l’impost de successions i donacions a Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha introduït modificacions rellevants en l’Impost sobre Successions i Donacions a través de la Llei de Pressupost per a l’any 2014 . Aquestes modificacions són aplicables a les adquisicions lucratives produïdes a partir de l’1 de febrer de 2014.

I. INTRODUCCIÓ. BREU RECORDATORI DE LA RECENT HISTÒRIA DE L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS A CATALUNYA

Fins a la Llei 26/2009, Catalunya mantenia una imposició sobre les transmissions mortis causa particularment costosa , sobretot en comparació amb altres territoris de l’Estat on aquest tipus de tributació pràcticament havia desaparegut. Aquesta llei va significar una notable suavització de l’impost, duta a terme mitjançant diversos mecanismes:

  • Increment notable dels imports de les reduccions personals dels grups I, II i III, juntament amb la introducció d’una reducció nova per a les persones majors de 75 anys.
  • Regulació d’una nova reducció addicional, que s’aplicava a la base que pugui quedar després implementar les anteriors i, de nou, per als Grups I, II i III.
  • Millora de la reducció per adquisició d’habitatge habitual.
  • Nova escala de gravamen.
  • Nova regulació dels coeficients multiplicadors.

Atenuava l’impacte de les reformes el fet que, d’una banda, s’establien supòsits d’incompatibilitat entre unes i altres reduccions a fi de dur al subjecte passiu a haver d’exercir una opció. I, d’altra banda, es preveia un pausat calendari per a l’aplicació en la seva plenitud de les indicades reduccions, de manera que el procés de canvi no culminava fins al 30 de juny de 2011.

No obstant això, no va ser necessari esperar fins al 30 de juny de 2011 per a assistir a un canvi sense precedents en l’Impost sobre Successions. Amb la Llei 3/2011, de 8 de juny, que és va aplicar retroactivament des del primer de any, és va introduir una bonificació del 99% de la quota resultant quan els subjectes passius fossin cònjuges, ascendents o descendents. Aquest mecanisme de tancament va suposar la pràctica eliminació de l’impost en els casos de parentiu directe.

No obstant això, amb l’esmentada Llei 2/2014, en vigor des del 31 de gener d’aquest any, s’introdueixen canvis de tal abast en l’Impost sobre Successions que s’exigeix ​​a Catalunya que mereix una anàlisi particularitzada.

II . TRETS ESSENCIALS DEL NOU IMPOST SOBRE SUCCESSIONS DE CATALUNYA

Un dels aspectes que més controvèrsia ha suscitat és la dràstica disminució dels imports de les reduccions que venien funcionant en la pràctica com a «mínim exempt » segons el Grup al qual s’adscrivia el subjecte passiu. Veiem en la taula que segueix en què consisteixen els canvis :

 

REDUCCIONS PERSONALS

FINS A 30/1/2014

DES DE 31/1/2014

G-I.

275.000€ (+33.000€ per any menys de 21, fins 539.000€)

100.000€ (+12.000€ per any menys de 21, fins 196.000€)

G-II. Cònjuge/parella estable

500.000€

100.000€

G-II. Fills

275.000€

100.000€

G-II. Altres descendents

150.000€

50.000€

G-II. Ascendents

100.000€

30.000€

G-III.

50.000€

8.000€

Adquirents +75 anys

275.000€

275.000€ (nomes G-II)

 

La reducció addicional que permetia disminuir encara més la base ja reduïda ha desaparegut.

Pel que fa a les bonificacions en la quota només es manté el 99% per al cònjuge. En els altres casos s’ha establert una mena de tarifa progressiva inversa amb la idea que a mesura que creix la base imposable es va reduint el percentatge de bonificació que correspon aplicar als subjectes enquadrats en els grups I i II.

 

 

BASE IMPOSABLE

Fins euros

BONIFICACIÓ

(percentatge)

RESTA BASE IMPOSABLE

Fins euros

BONIFICACIÓ

MARGINAL

(percentatge)

1

0,00

0,00

100.000,00

99,00

2

100.000,00

99,00

100.000,00

97,00

3

200.000,00

98,00

100.000,00

95,00

4

300.000,00

97,00

200.000,00

90,00

5

500.000,00

94,20

250.000,00

80,00

6

750.000,00

89,47

250.000,00

70,00

7

1.000.000,00

84,60

500.000,00

60,00

8

1.500.000,00

76,40

500.000,00

50,00

9

2.000.000,00

69,80

500.000,00

40,00

10

2.500.000,00

63,84

500.000,00

25,00

11

3.000.000,00

57,37

en endavant

20,00

 

 

A partir d’aquesta base s’ha de trobar el que la llei denomina Percentatge Mig Ponderat .

Potser amb un exemple s’entengui millor. Suposem que la base imposable després d’aplicar les corresponents reduccions ascendeix 800.000 €. Ens situem en el tram 6 i apliquem als primers 750.000 € el tipus que marca la taula, o sigui el 89,47%. Als 50.000 € restants els hi correspon un tipus del 70%. Doncs bé, el Percentatge Mig Ponderat es troba la següent manera:

Considerem que dels 750.000 € suposen el 93,75% de 800.000 € (750.000 / 800.000 x 100 = 93,75%)

Considerem que els 50.000 € suposen el 6,25% de 800.000 € (50.000 / 800.000 x 100 = 6,25%)

Apliquem aquestes magnituds als percentatges inicialment aplicats :

(93,75% x 89,47) + (70% x 6,25) = 83,87 + 4,37 = 88,25%

La bonificació consisteix en el Percentatge Mig Ponderat de 88,25% .

Evidentment, la tècnica regulatòria és manifestament millorable si es desitja que un tribut sigui comprensible.

A més, en cas que el contribuent opti per aplicar alguna de les reduccions específiques tradicionals (empresa familiar o béns del patrimoni cultural, per exemple) la conseqüència és que el percentatge a què pugui tenir dret de la taula anterior es redueix a la meitat. Queda fora de perill la reducció per habitatge habitual que no es veu perjudicada pels canvis.

En conseqüència, recomanem realitzar un estudi de l’impacte fiscal conseqüència de la nova regulació prenent en consideració totes les circumstàncies que puguin donar-se en cada cas, atès que el cost fiscal pot veure’s incrementat de forma considerable.

Amb aquesta nova regulació tornarà a ser interessant el fer donacions a favor dels descendents . L’escala aplicable en aquests casos la incloem a continuació.

 

BASE LIQUIDABLE

Fins euros

CUOTA ÍNTEGRA

(euros)

RESTA BASE LIQUIDABLE

Fins euros

Tipus (%)

0,00

0,00

200.000,00

5,00

200.000,00

10.000,00

600.000,00

7,00

600.000,00

38.000,00

en endavant

9,00

 

 

Amb la nova regulació poden donar-se situacions en què la tributació de la donació sigui inferior a la que es derivi de la successió. Tinguem en compte que el tipus màxim de gravamen en les adquisicions per herència és del 32 % per la part de la base liquidable que excedeixi de 800.000 euros. Si bé la quota tributària derivada de l’adquisició hereditària pugui beneficiar-se de l’aplicació de la bonificació que hem comentat anteriorment, la tributació resultant de l’herència pot ser superior a la derivada de la donació. Resulta , per tant , molt recomanable realitzar un estudi per valorar l’impacte d’una o altra alternativa.

Aquest és l’impost sobre les transmissions successòries que regeix ara a Catalunya sense que es pugui preveure quant de temps durarà. En qüestió de dies es coneixerà l’informe de la Comissió d’Experts sobre la Reforma Fiscal i no seria estrany que d’aquí sortissin propostes que invalidessin la reforma escomesa a Catalunya en l’Impost sobre Successions.