Digestum Legal

Actualidad​​

Digestum Opina​

Novetats fiscals per 2015 al impost de societats

FET IMPOSABLE

 • S’incorpora el concepte d’activitat econòmica i es fixen regles especials per l’arrendament d’immobles, indicant que és necessària, únicament, una persona empleada amb contracte laboral i a jornada completa.
 • S’introdueix el concepte d’entitat patrimonial, que és aquella que no realitza una activitat econòmica, en la qual més de la meitat del seu actiu està constituït per valors o no està afecte a una activitat econòmica.

CONTRIBUENTS.

 • S’incorporen a l’Impost sobre Societats les societats civils que tenen objecte mercantil, que fins ara tributaven en l’IRPF a través del règim d’atribució de rendes.

BASE IMPOSABLE.

 • Es simplifiquen les taules d’amortització de l’immobilitzat material.
 • L’immobilitzat intangible de vida útil definida s’amortitzarà d’acord amb aquesta. Pel que fa als deterioraments de valor dels elements patrimonials, conjuntament amb la no deduïbilitat ja introduïda l’any 2013 dels corresponents a valors representatius del capital o fons propis d’entitats, s’introdueix la no deduïbilitat de qualsevol tipus de deteriorament corresponent a un altre tipus d’actius, amb l’excepció de les existències i dels crèdits i partides a cobrar.
 • Es suprimeixen els coeficients d’actualització monetària aplicables sobre el valor d’adquisició en la transmissió d’immobles, de manera que l’efecte de la inflació no es corregeix.
 • Es manté la no deduïbilitat de la retribució dels fons propis, però s’introdueixen dos matisacions: es considera com a retribució de fons propis la corresponent a valors representatius de capital o de fons d’entitats, independentment de la seva consideració comptable, i els rendiments de préstecs participatius dins d’un mateix grup de societats.
 • Es limita la deduïbilitat fiscal de les despeses per atencions a clients o proveïdors, fins a l’1% de l’import net de la xifra de negocis del període impositiu.
 • Deixa de considerar-se una liberalitat la retribució satisfeta als administradors per les seves funcions d’alta direcció i altres funcions desenvolupades d’acord a un contracte laboral amb l’entitat.
 • Es creen les noves reserves de capitalització i d’anivellament:
  • La reserva de capitalització empresarial permet reduir la base imposable en un 10% de l’increment dels fons propis, el que dóna lloc a la no tributació de la part del benefici que es destini a la constitució d’aquesta reserva indisponible. Aquesta reserva substitueix a la deducció per reinversió de beneficis, que desapareix després de la reforma.
  • Les entitats de reduïda dimensió tindran a més accés a la reserva d’anivellament, que permet minorar el 10% de la base imposable, respecte de les bases imposables negatives que es vagin a generar en els cinc anys següents, anticipant en el temps l’aplicació de les futures bases imposables negatives o bé, si no hi hagués bases imposables negatives en aquest període, permet diferir en cinc anys la tributació de la reserva constituïda.
 • En relació amb la compensació en el futur de bases imposables negatives no hi ha límit temporal, enfront de l’actual de 18 anys, però s’introdueix una limitació quantitativa en el 70% de la base imposable anterior als ajustos de la reserva de capitalització, admetent en tot cas un import mínim d’un milió d’euros.

TIPUS DE GRAVAMEN

 • Es rebaixa el tipus de gravamen general, que passa del 30 al 28% el 2015 i al 25% el 2016.
 • Es manté, per a entitats de nova creació, en el 15% per al primer període impositiu en què obtinguin una base imposable positiva i el següent.
 • S’equipara el tipus de gravamen general amb el de la petita i mitjana empresa i es manté el tipus de gravamen del 30% per a les entitats de crèdit.

DEDUCCIONS

 • Es potencia la deducció per recerca, desenvolupament i innovació tecnològica, i s’afegeixen al concepte d’innovació tecnològica les activitats de projectes de demostració inicial o projectes pilot relacionats amb l’animació i els videojocs, el que beneficiarà la indústria cinematogràfica i audiovisual, en general.
 • Es crea una nova deducció del 20% per donar suport a la producció i exhibició d’espectacles en viu d’arts escèniques i musicals.
 • Es millora la deducció per a les produccions cinematogràfiques, que serà del 20% per al primer milió d’euros, i del 18% per l’excés, aplicable a productor i coproductor financer indistintament. A més, per atreure produccions cinematogràfiques estrangeres es fixa una deducció del 15% de les despeses realitzades en territori espanyol.
 • S’elimina l’actual deducció per reinversió de beneficis que és substituïda per la reserva de capitalització.
 • S’eliminen també la deducció per inversions mediambientals, la deducció per despeses de formació de personal i la deducció per inversió en beneficis.