Digestum Legal

Actualidad​​

Digestum Opina​

Novetats fiscals per 2015 al IRPF


REBAIXA EN ELS TRAMS I TIPUS DE L’ESCALA GENERAL I INCREMENT DELS MÍNIMS FAMILIARS AL IRPF
TRIBUTACIÓ DE LES PLUSVÀLUES IMMOBILIÀRIES EN L’IRPF
TRIBUTACIÓ DE L’ESTALVI
INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT I EXEMPCIÓ PER LLIURAMENT D’ACCIONS D’UNA EMPRESA ALS SEUS TREBALLADORS
CONCEPTE D’ACTIVITAT ECONÒMICA
DEDUCCIÓ I REDUCCIÓ PEL LLOGUER D’HABITATGE A L’IRPF
AUTÒNOMS

 1. REBAIXA EN ELS TRAMS I TIPUS DE L’ESCALA GENERAL I INCREMENT DELS MÍNIMS FAMILIARS AL IRPF.

 Es redueixen els trams des dels actuals set a cinc, així com els tipus marginals aplicables, efectuant-se una rebaixa addicional dels tipus en l’exercici 2016:

Escala y tipus 2014 Escala y tipus 2015-2016
Base imposable 2014 Base imposable 2015 2016
Fins a 17.707,20 24,75% Fins a 12.450,00 20,00% 19,00%
17.707,20 – 33.007,20 30,00% 12.450,00 – 20.200,00 25,00% 24,00%
33.007,20 – 53.407,20 40,00% 20.200,00 – 34.000,00 31,00%
53.407,20 – 120.000,20 47,00% 20.200,00 – 35.200,00 30,00%
120.000,20 – 175.000,20 49,00% 34.000,00 – 60.000,00 39,00%
175.000,20 – 300.000,20 51,00% 35.200,00 – 60.000,00 37,00%
300.000,20 en endavant 52,00% 60.000,00 en endavant 47,00% 45,00%

 

S’incrementen els mínims personals i familiars, tal com s’exposa en el quadre següent:

    2014 (€/any) 2015 (€/any)
Contribuent En general 5.151 5.550
Mayor de 65 anys 5.151 + 918 5.550 + 1.150
Mayor de 75 anys 5.151 + 918 + 1.122 5.550 + 1.150 + 1.400
Descendents (1) Primer 1.836 2.400
Segon 2.040 2.700
Tercer 3.672 4.000
Quart y següents 4.182 4.500
Ascendents Mayor de 65 anys o discap. 918 1.150
Mayor de 75 anys 918 + 1.122 1.150 + 1.400
Discapacitat En general 2.316 3.000
Grau minusvalidesa major 65% 7.038 9.000
Despeses assistència + 2.316 + 3.000
 
(1) Per cada descendent menor de 3 anys, aquests mínims s’incrementen en 2.244€ anyals en 2014 y en 2.800€ anyals en 2015.
 

Com a novetat, es creen uns beneficis fiscals per a famílies nombroses i persones amb discapacitat, regulant-se tres impostos negatius de 1.200 € cadascun, per a famílies amb fills dependents amb discapacitat, famílies amb ascendents dependents i famílies nombroses.

Es pot sol·licitar a l’AEAT l’abonament d’aquestes tres deduccions amb caràcter anticipat, a raó de 100 euros mensuals. Aquestes deduccions són acumulables entre si.

Tornar a l’inici

 1. TRIBUTACIÓ DE LES PLUSVÀLUES IMMOBILIÀRIES EN L’IRPF.

 Es suprimeixen els coeficients de correcció monetària i es mantenen els d’abatiment, limitats a transmissions no superiors a 400.000 euros per a cada contribuent. D’aquesta manera segueixen sent d’aplicació per als guanys als que correspongui l’aplicació d’aquest règim transitori d’acord amb la normativa actual (transmissió d’elements patrimonials adquirits abans del 31 de desembre de 1994), en tots els béns transmesos des de l’1 de gener de 2015 fins que la suma acumulada del valor de transmissió dels béns superi els 400.000 euros, sense que puguin reduir-se els guanys patrimonials a partir d’aquesta xifra. Aquesta limitació de 400.000 euros s’aplica no a la venda de cada bé de forma individual, sinó al conjunt dels mateixos, amb independència de que la venda de cada un d’ells es produeixi en moments diferents.

Queden exemptes les plusvàlues per a majors de 65 anys si el seu destí és la constitució d’una renda vitalícia que complementi la pensió. Aquesta mesura permet eximir de tributació la renda obtinguda per transmetre qualsevol element patrimonial, sigui moble o immoble, sempre que l’import obtingut, amb el límit màxim de 240.000 euros, es reinverteixi en la constitució de rendes vitalícies que complementin la pensió.

Tornar a l’inici

 1. TRIBUTACIÓ DE L’ESTALVI.

S’elimina l’exempció dels dividends inferiors a 1.500 euros. També es modifica la tarifa sobre l’estalvi, constant la nova tarifa de tres trams:

Escala y tipus 2014 Escala y tipus 2015-2016
Base imposable 2014 Base imposable 2015 2016
Fins a 6.000,00 21,00% Fins a 6.000,00 20,00% 19,00%
6.000,00 – 24.000,00 25,00% 6.000,00 – 50.000,00 22,00% 21,00%
24.000,00 en endavant 27,00% 50.000,00 en endavant 24,00% 23,00%

Es creen els plans «Estalvi 5», que poden adoptar la forma de compte bancari o assegurança, que garanteixin la restitució de, almenys, el 85% de la inversió. Els rendiments generats gaudiran d’exempció si la inversió es manté un mínim de cinc anys.

A partir de 2015 totes les plusvàlues s’integraran en la base de l’estalvi, amb independència del període de generació, deixant d’estar penalitzades les plusvàlues a curt termini.

Als efectes de la reducció de la base imposable, es limita les aportacions que poden realitzar-se a un pla de pensions a 8.000 euros anuals màxims, sense que pugui superar el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.

Tornar a l’inici

 1. INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT I EXEMPCIÓ PER LLIURAMENT D’ACCIONS D’UNA EMPRESA ALS SEUS TREBALLADORS.

Es modifica la tributació de les indemnitzacions per acomiadament establertes en l’Estatut dels Treballadors. S’estableix un mínim exempt de fins a 180.000 euros, seguint el model foral basc i navarrès. Aquesta modificació produeix efectes des de l’1 d’agost de 2014, data en què el Consell de Ministres va aprovar la reforma fiscal.

Les indemnitzacions superiors a 180.000 euros tampoc tributen íntegrament, ja que només tributarà l’excés. A més, en tractar-se de rendes obtingudes de manera irregular en el temps (més de dos anys), l’import de la indemnització subjecta es redueix en un 30%.

Aquesta normativa no és aplicable a les indemnitzacions per acomiadaments o cessaments produïts amb anterioritat a l’1 d’agost de 2014 ni als acomiadaments que es produeixin a partir d’aquesta data quan derivin d’un expedient de regulació d’ocupació aprovat o un acomiadament col·lectiu comunicat a l’autoritat laboral, amb anterioritat a aquesta data.

Es modifica l’exempció vinculada al lliurament d’accions gratuïtes als treballadors de l’empresa en la qual treballen, en el sentit que estarà exempta el lliurament als treballadors en actiu, de forma gratuïta o per preu inferior al normal de mercat, de accions o participacions de la mateixa empresa o d’altres empreses del grup de societats, en la part que no excedeixi, per al conjunt de les lliurades a cada treballador, de 12.000 euros anuals, sempre que l’oferta es realitzi en les mateixes condicions per a tots els treballadors de l’empresa, grup o subgrups d’empreses.

Tornar a l’inici

 1. CONCEPTE D’ACTIVITAT ECONÒMICA.

Es modifica el concepte de rendiments d’activitats econòmiques en dos sentits:

 • Tindran la consideració de rendiments d’activitats econòmiques els obtinguts pel contribuent procedents d’una entitat en el capital participi derivats de la realització d’activitats professionals, quan el contribuent estigui inclòs en el règim especial d’autònoms o en una mutualitat de previsió social que actuï com a alternativa a aquest règim.
 • En relació amb l’activitat d’arrendament d’immobles, als efectes de la seva consideració com activitat econòmica, s’elimina el requisit de disposar d’un local destinat a la gestió de l’activitat, romanent exclusivament el requisit de tenir almenys una persona contractada amb contracte laboral i a jornada complerta per a l’ordenació de l’activitat.

 

Tornar a l’inici

 1. DEDUCCIÓ I REDUCCIÓ PEL LLOGUER D’HABITATGE A L’IRPF.

Per als arrendadors, es manté el percentatge actual del 60% d’exempció de les rendes de lloguer d’habitatge per a tots els arrendaments, eliminant la reducció incrementada del 100% per als arrendaments a joves menors de 30 anys que complissin determinats requisits.

Per als inquilins, s’elimina la deducció per lloguer d’habitatge amb caràcter general per a aquells contractes d’arrendament que es signin a partir de l’1 de gener de 2015.

Podran seguir aplicant la deducció per lloguer d’habitatge en els termes actuals els contribuents que hagin subscrit un contracte d’arrendament d’habitatge habitual amb anterioritat a l’1 de gener de 2015, pel qual haguessin satisfet rendes amb anterioritat a aquesta data, sent necessari que el contribuent hagués tingut dret a aquesta deducció en un període impositiu iniciat amb anterioritat a l’1 de gener de 2015.

Tornar a l’inici

 1. AUTÒNOMS.

Es rebaixa, del 21% al 15%, amb efectes des del mes de juliol passat, el tipus de retenció de l’autònom professional, quan el volum de rendiments íntegres per aquestes activitats de l’exercici anterior sigui inferior a 15.000 euros i representi més del 75% de la suma de rendiments del treball i d’activitats econòmiques.

D’altra banda, amb caràcter general, la retenció dels autònoms passarà del 21% al 19% el 2015 i al 18% el 2016.

En el règim d’estimació directa simplificada desapareix la limitació de 4.500 euros com a despesa deduïble per les quantitats abonades a mutualitats quan actuïn com a alternativa al règim d’autònoms, substituint-lo per la quota màxima per contingències comunes establerta en el règim especial de la Seguretat Social.

Es manté l’import de la deducció per provisions i despeses de difícil justificació, si bé es limita a un màxim de 2.000 euros anuals.

Es simplifica el règim d’estimació objectiva (mòduls):

 • Es modifiquen els llindars quantitatius que determinen l’aplicació d’aquest règim i s’exclouen les activitats classificades en determinats epígrafs de l’IAE.
 • Es rebaixa el llindar d’exclusió que, amb caràcter general, passa de 450.000 a 150.000 euros d’ingressos i de 300.000 a 150.000 euros de despeses. En el cas d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals, el llindar d’exclusió passa de 300.000 euros a 250.000 euros d’ingressos.
 • S’exclouen també les activitats que facturin menys d’un 50% a persones físiques i les activitats a les que s’aplica el tipus de retenció de l’1% com les de fabricació i construcció.

Tornar a l’inici