Digestum Legal

Actualidad​​

Digestum Opina​

Novetats tributàries introduïdes per la Llei de segona oportunitat
 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

1.1. Ampliació de la deducció per família nombrosa o persona amb discapacitat a càrrec:

La reforma de la Llei de l’IRPF, en vigor des de l’1 de gener de 2015, va introduir una nova deducció per família nombrosa o persona amb discapacitat a càrrec, consistent en una minoració de la quota de l’impost amb el límit de 1.200 €/any.

Doncs bé, amb efectes des de l’1 de gener de 2015, s’amplia l’àmbit subjectiu de la deducció a:

 • Ascendents separats legalment, o sense vincle matrimonial, amb 2 fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels que tingui dret a la totalitat del mínim per descendents.
 • Contribuents que percebin prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció d’atur, pensions abonades pel Règim General i Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l’Estat.
 • Contribuents que percebin prestacions anàlogues, reconegudes a professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors per compte propi o autònoms per les mutualitats de previsió social que actuen com a alternatives, sempre que es tracti de prestacions idèntiques a les previstes per a la corresponent pensió de la SS.

 1.2. Es declaren exemptes les rendes derivades de l’aplicació de mecanismes de segona oportunitat:

 L’objectiu principal de la Llei de Segona Oportunitat és permetre que aquelles persones que han patit un seriós fracàs econòmic empresarial o personal puguin tirar endavant sense haver de arrossegar indefinidament el pes d’un deute insatisfet. Per a això es regulen en la Llei Concursal mecanismes per a les persones físiques, com ara els acords de refinançament homologats, els acords extrajudicials de pagaments o l’exoneració del passiu insatisfet. Tots ells tenen com a resultat, d’una manera o d’altra, la generació de renda en la mesura que un deute pendent es minora. Per aquests supòsits s’introdueix en la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques l’exempció de les rendes obtingudes pel deutor en procediments concursals. En la seva virtut, queden exemptes les rendes obtingudes pels deutors que es posin de manifest com a conseqüència de:

 • Lleves i dacions en pagament de deutes, establertes en un conveni aprovat judicialment d’acord amb el procediment fixat en la Llei Concursal,
 • En un acord de refinançament judicialment homologat d’acord amb la Llei Concursal,
 • En un acord extrajudicial de pagaments,
 • Com a conseqüència de exoneracions del passiu insatisfet a què es refereix l’esmentada Llei.

 Aquesta exempció només és aplicable als deutes que no derivin de l’exercici d’activitats econòmiques.

 1. IMPOST SOBRE SOCIETATS: S’ALLIBERA D’OBLIGACIONS FORMALS A LES ENTITATS PARCIALMENT EXEMPTES

Una de les novetats més criticades de la recent Llei de l’Impost sobre Societats, que regeix des de l’1 de gener de 2015, és l’obligació de declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes, per a les entitats parcialment exemptes. Així, a diferència del que succeïa en la legislació anterior, s’imposa a aquestes entitats unes obligacions de onerós compliment ja que, en molts casos, es caracteritzen per no tenir, en general, els mitjans materials i humans amb els que satisfer les noves exigències fiscals.

D’acord amb l’article 9 de la Llei de l’Impost sobre Societats, estan parcialment exemptes de l’impost:

 • Les entitats i institucions sense ànim de lucre en els termes que preveu la Llei de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
 • Les entitats i institucions sense ànim de lucre no incloses en l’apartat anterior.
 • Les unions, federacions i confederacions de cooperatives.
 • Els col·legis professionals, les associacions empresarials, les cambres oficials i els sindicats de treballadors.
 • Els fons de promoció d’ocupació constituïts a l’empara de l’article vint-i de la Llei 27/1984, de 26 de juliol, sobre reconversió i reindustrialització.
 • Les mútues col·laboradores de la Seguretat Social, regulades en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.
 • Les entitats de dret públic Ports de l’Estat i les respectives de les comunitats autònomes, així com les autoritats portuàries.
 • Els partits polítics, en els termes que estableix la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (apartat 4).

Amb la legislació vigent fins el 31 de desembre de 2014, no havien de presentar declaració si els seus ingressos no sobrepassaven els 100.000 €, si els seus ingressos no exempts no superaven als 2.000 €/any i si les rendes no exemptes eren, totes elles, sotmeses a retenció. Doncs bé, amb la Llei de Segona Oportunitat es dóna, en part, marxa enrere eliminant l’obligació de declarar per a les entitats:

 • Amb uns ingressos anuals no superiors als 50.000 €
 • Quan la totalitat d’ingressos corresponents a rendes no exemptes no superi els 2.000 €/any
 • Quan totes les seves rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció
 • I sempre que no es tracti ni de partits polítics ni d’entitats que tributin conforme a la Llei de règim fiscal d’entitats sense fins lucratius i d’incentius fiscals al mecenatge.
 1. EL·LIMINACIÓ DE LES TAXES JUDICIALS PER A LES PERSONES FÍSIQUES

S’eliminen a les persones físiques com a possibles subjectes passius de la taxa judicial estatal, sigui quin sigui l’àmbit o jurisdicció en què actuïn. Aquesta decisió implica canvis en diversos preceptes o parts dels mateixos però, llevat d’alguna precisió de tipus tècnic, tots els canvis responen al mateix: exonerar del pagament a les persones físiques quan siguin litigants davant dels tribunals de justícia. A més, i complementàriament, se les allibera, també, d’emplenar el Model 696 d’autoliquidació.