Digestum Legal

Actualidad​​

Digestum Opina​

Principals novetats per 2015 en l’IVA

REGLES DE LOCALITZACIÓ.

Es modifiquen les regles de localització dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió, i televisió i de les prestacions de serveis efectuades per via electrònica, que es gravaran on estigui establert el destinatari del servei, sigui o no empresari, al marge d’on estigui establert el prestador (sigui a la Unió Europea o fora d’ella).

Aquesta modificació comporta la del règim especial dels serveis prestats per via electrònica a persones que no tinguin la condició d’empresaris o professionals, actuant com a tals, per part dels proveïdors no establerts a la Unió Europea, que es converteix en règim especial aplicable als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica per empresaris o professionals no establerts a la Unió.

Aquest règim, de caràcter opcional, constitueix una mesura de simplificació, en permetre als subjectes passius liquidar l’impost per la prestació d’aquests serveis a través d’un portal web «finestreta única» en l’Estat membre en què estiguin identificats, evitant haver de enregistrar-se a cada Estat membre on realitzin les operacions.

EXEMPCIONS

S’estén l’exempció educativa als serveis d’atenció a nens durant les hores de menjador escolar o llar d’infants fora de l’horari ordinari, amb independència que es realitzi amb mitjans propis o aliens al centre docent.

Es suprimeix l’exempció aplicable als lliuraments i adjudicacions de terrenys realitzades entre les Juntes de Compensació i els propietaris d’aquells.

S’amplia l’àmbit objectiu de l’aplicació de la renúncia a les exempcions immobiliàries, en no vincular-la a l’exigència que l’empresari o professional adquirent tingui dret a la deducció total de l’impost suportat en funció de la destinació previsible en l’adquisició de l’immoble, encara que s’exigeixi que l’empresari tingui dret a la deducció total o parcial de l’impost suportat en realitzar l’adquisició o en funció de la destinació previsible de l’immoble adquirit.

BASE IMPOSABLE

Es flexibilitza el procediment de modificació de la base imposable, ampliant d’un a tres mesos el termini per realitzar-la en cas de concurs del deutor, i de sis mesos a un any en el cas de crèdits incobrables per a pimes. 

SUBJECTE PASSIU

S’amplien els supòsits d’aplicació de la regla d’inversió del subjecte passiu per lluitar contra el frau al lliurament de determinats productes, com ara telèfons mòbils, ordinadors portàtils, tauletes digitals, així com la plata i el platí.

La inversió del subjecte passiu consisteix en què l’obligat a liquidar l’IVA passa a ser del que compra el producte, i no del que el ven. D’aquesta manera es pretén evitar un tipus de pràctica consistent a crear un entramat d’empreses per evitar pagar l’IVA.

També s’introdueix un nou tipus d’infracció que obliga els empresaris a qui afecti aquest criteri d’inversió del subjecte passiu a que comuniquin les operacions realitzades sota aquestes circumstàncies, sancionant a qui no ho faci amb una multa del 10% de les quantitats que hauria d’haver pagat.

TIPUS IMPOSITIUS

Malgrat les recomanacions de la Comissió Europea al Govern de pujar l’IVA, la reforma fiscal manté inalterats els tipus de gravamen, amb l’objectiu de no danyar el consum. Tot i així s’ha modificat la tributació d’alguns productes sanitaris, en compliment de les exigències de Brussel·les, que passen del 10% al 21% i a sensu contrari, les flors i plantes vives passen a tributar del 21% al 10%.