Digestum Legal

Actualidad​​

Digestum Opina​

Projecte de modificació del PGC PIMES de 2007

Projecte de modificació del PGC PIMES de 2007, de les Normes de formulació de comptes consolidats de 2010 i del PGC d’entitats sense fins lucratius de 2011 (i II)

En aquest segon lliurament sobre el Projecte de reforma del Pla General de Comptabilitat abordem les modificacions introduïdes en la memòria normal, en les Normes de Formulació dels Comptes Anuals Consolidats i en el PGC d’entitats sense fins lucratius.

1. Canvis en la memòria normal

1.1. Operacions amb parts vinculades

S’ha d’informar sobre:

 • Import dels sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe meritats en el curs de l’exercici pel personal d’alta direcció i els membres de l’òrgan d’administració, així com de les obligacions contretes en matèria de pensions o de pagament de primes d’assegurances de vida respecte dels membres antics i actuals de l’òrgan d’administració i personal d’alta direcció.
 • Indemnitzacions per cessament i pagaments basats en instruments de patrimoni. Quan els membres de l’òrgan d’administració siguin persones jurídiques els requeriments anteriors s’han de referir a les persones físiques que els representin.
 • En el cas que l’empresa hagi satisfet, totalment o parcialment, la prima de l’assegurança de responsabilitat civil de tots els administradors o d’algun d’ells per danys ocasionats per actes o omissions en l’exercici del càrrec, s’indicarà expressament amb indicació de la quantia de la prima.
 • Import de les bestretes i crèdits concedits al personal d’alta direcció i als membres dels òrgans d’administració, amb indicació del tipus d’interès, les característiques essencials i els imports eventualment retornats, així com les obligacions assumides per compte d’ells a títol de garantia.

1.2. persones ocupades

En la memòria s’informarà de:

 • Nombre mitjà de persones ocupades en l’exercici, expressat per categories.
 • Distribució per sexes al terme de l’exercici del personal de la societat, desglossat en un nombre suficient de categories i nivells, entre els quals figuren el d’alts directius i el de consellers.
 • Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici amb discapacitat major o igual al trenta-tres per cent, indicant les categories a què pertanyen.

2. Canvis en les Normes de Formulació de Comptes Anuals Consolidats

2.1. Dispensa i exclusió de l’obligació de consolidar

No hi haurà obligació de consolidar:

 • Quan el conjunt del grup o subgrup no sobrepassi les dimensions que permeten formular compte de pèrdues i guanys abreujat, llevat que alguna de les societats del grup tingui la consideració d’entitat d’interès públic.
 • Quan la societat obligada a consolidar sotmesa a la legislació espanyola sigui al seu torn dependent d’una altra que es regeixi per aquesta legislació o per la d’un altre Estat membre de la Unió Europea i es compleixi el que disposa l’article 9 de les NOFCAC, llevat que la societat dispensada hagi emès valors admesos a negociació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea.
 • Quan la societat obligada a consolidar participi exclusivament en societats dependents que no tinguin un interès significatiu, individualment i en conjunt, per a la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les societats del grup.
 • Quan totes les societats filials puguin quedar excloses de l’aplicació del mètode d’integració global per algun dels motius següents:
  • La informació necessària per a elaborar els estats financers consolidats no es pugui obtenir sense incórrer en despeses desproporcionades o demores excessives.
  • Quan la tinença de les accions o participacions de la societat tingui exclusivament per objectiu la seva cessió posterior.
  • Quan restriccions severes i duradores obstaculitzin substancialment l’exercici del control de la matriu sobre aquesta dependent.

2.2. Tractament del fons de comerç de consolidació

Amb posterioritat al reconeixement inicial, el fons de comerç es valorarà pel seu preu d’adquisició menys l’amortització acumulada i, si escau, l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament.

El major valor atribuït a la participació com a conseqüència d’ajustos, i l’import del fons de comerç implícit, s’ha de reduir en exercicis posteriors, amb càrrec als resultats consolidats o a una altra partida de patrimoni net que correspongui i a mesura que es depreciïn, causin baixa o s’alienin a tercers els corresponents elements patrimonials. De la mateixa manera, procedirà el càrrec a resultats consolidats quan es produeixin pèrdues per deteriorament del valor prèviament reconegut d’elements patrimonials de la societat participada, amb el límit de la plusvàlua assignada als mateixos en la data de primera posada en equivalència.

2.3. Moneda funcional diferent de la de tributació

La consolidació de societats amb moneda funcional diferent de la de la tributació serà realitzada tenint en compte les diferències que sorgeixen per la variació del tipus de canvi.

Aquestes diferències es originaran perquè el valor comptable dels actius i passius no monetaris estigui comptabilitzat al tipus de canvi històric, mentre que la seva base fiscal es referirà al tipus de canvi de tancament. L’efecte impositiu d’aquestes diferències ha de ser incorporat mitjançant ajustos d’homogeneïtzació en el cas que no hagi estat recollit en els comptes anuals individuals.

2.4. diferències temporànies

No es reconeixeran:

a) En el cas de diferències imposables, si la inversora pot controlar el moment de la reversió de la diferència i a més és probable que aquesta diferència no reverteixi en un futur previsible.

b) En el cas de diferències deduïbles, si s’espera que aquesta diferència no reverteixi en un futur previsible o no sigui probable que l’empresa disposi de guanys fiscals futurs en quantia suficient.

2.5. Canvis en la memòria

Fons de comerç:

Es realitzarà una conciliació entre l’import en llibres del fons de comerç al principi i al final de l’exercici, mostrant per separat:

a) L’import brut del mateix, l’import de les amortitzacions acumulades i les correccions valoratives per deteriorament acumulades al principi de l’exercici.

b) El fons de comerç addicional reconegut i fons de comerç donat de baixa durant el període.

c) Els ajustos que procedeixin del reconeixement posterior d’actius per impost diferit efectuat durant el període provisional de valoració.

d) L’amortització de l’exercici i, si escau, les correccions valoratives per deteriorament reconegudes durant l’exercici.

e) Qualssevol altres canvis en l’import en llibres durant l’exercici, i

f) L’import brut del fons de comerç, l’import de les amortitzacions acumulades, i les correccions valoratives per deteriorament acumulades al final de l’exercici.

3. Canvis en el PGC d’entitats sense fins lucratius

En la memòria es modifica el següent:

Immobilitzat intangible:

Criteris per determinar la naturalesa dels actius no generadors de fluxos d’efectiu, els utilitzats per a la capitalització o activació, amortització i correccions valoratives per deteriorament, així com per a la cessió d’aquests actius.

Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries:

Es detallaran el termini i el mètode d’amortització dels immobilitzats intangibles. També s’ha d’especificar la informació relativa a inversions immobiliàries, incloent-se a més una descripció de les mateixes.

Si hi ha algun epígraf significatiu, per la seva naturalesa o pel seu import, s’ha de facilitar la pertinent informació addicional. En particular, s’informarà de les restriccions a la disposició que hi hagi en relació amb aquests béns i drets.

S’informarà sobre els immobles cedits a l’entitat i sobre els cedits per aquesta, especificant els termes de les respectives cessions.