Digestum Legal

Actualidad​​

Digestum Opina​

Reforma tributària

 

El passat 20 de juny el Govern va aprovar el projecte de reforma tributària que hauria d’entrar en vigor l’1 de gener de 2015. Els punts més rellevants d’aquesta reforma són els següents:

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES:

1. Tipus: es redueix el nombre de trams de set a cinc; el tipus màxim baixarà del 52% actual al 47% el 2015 i al 45% el 2016, mentre que el mínim passarà del 24,75% actual al 20% el 2015 i al 19% el 2016. Els seguents quadres reflecteixen els diferents trams i tarifes en els exercicis 2014, 2015 i 2016:

De

Fins

2014

0€

17.707€

24,75%

17.707€

33.007€

30,00%

33.007€

53.407€

40,00%

53.407€

120.000€

47,00%

120.000€

175.000€

49,00%

175.000€

300.000€

51,00%

300.000€

52,00%

De

Fins

2015

2016

0€

12.450€

20,00%

19,00%

12.450€

20.200€

25,00%

24,00%

20.200€

35.200€

31,00%

30,00%

35.200€

60.000€

39,00%

37,00%

60.000€

47,00%

45,00%

2. Ajuts a les famílies: s’aplicaran ajudes de fins a 100 euros al mes per casos com les famílies nombroses o amb fills dependents amb discapacitat.

3. Les plusvàlues tributen al tipus general de l’estalvi: s’elimina la distinció per la qual les plusvàlues a menys d’un any tributaven al tipus general. A partir de 2015, totes les plusvàlues, amb independència del termini en què s’hagin generat, ho faran al 20% si la quantia és de fins a 6.000 euros, amb l’objectiu que el tipus definitiu sigui el 19% el 2016.

4. Es redueixen els gravàmens de l’estalvi: els tipus que s’aplicaran als rendiments de capital, és a dir, l’estalvi i la inversió, es redueixen també de forma progressiva. El tipus màxim passa del 27% al 23% i el mínim, del 21% al 19%:

 

Trams

Tipus actual

Tipus 2015

Tipus 2016

Fins a 6.000€

21%

20%

19%

Entre 6.000€ i 24.000€

25%

22%

21%

Entre 24.000€ i 50.000€

27%

22%

21%

A partir de 50.000€

27%

24%

23%

 

5. Pla Estalvi 5: es tracta de plans d’estalvi que poden adoptar la forma de compte bancari o assegurança, que garanteixin la restitució del 85% de la inversió. El seu gran avantatge és que els rendiments que generin gaudiran d’exempció sempre que la inversió es mantingui un mínim de cinc anys.

6. Dividends: els dividends tributen per la totalitat de la seva quantia, ja que s’elimina l’exempció dels primers 1.500 €.

7. Plans de pensions: l’aportació anual màxima a plans de pensions es redueix dels 10.000 € actuals a un màxim de 8.000 € a partir de 2015.

8. Autònoms: es redueix la retenció als treballadors autònoms amb una renda anual per sota de 12.000 euros del 21% al 15% amb efectes immediats, ja que s’aplicarà a partir d’aquest mes de juliol.

9. Indemnització per acomiadament: aquesta reforma s’aplica amb efectes des del passat 20 de juny, moment a partir del qual les indemnitzacions per acomiadament deixen d’estar exemptes de tributació. Ara bé, s’incorpora un mínim exempt de 2.000 € per any treballat i, a partir d’aquí, es comença a tributar. Fins ara les indemnitzacions per acomiadament estaven exemptes fins al límit de les quanties previstes en l’Estatut dels Treballadors.

10. Deducció per lloguer: d’una banda s’elimina la deducció per lloguer d’habitatge per a aquells contractes d’arrendament que es signin a partir de l’1 de gener de 2015, és a dir, només afectarà als nous lloguers. D’altra banda, per als propietaris d’habitatges de lloguer, es redueix l’import de la deducció des del 60% actual fins al 50%. En el cas de llogaters menors de 30 anys, s’elimina l’exempció total des de l’1 de gener de 2015.

 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT:

De moment el Govern ha decidit mantenir el tipus general al 21%. Sí que es modifica la tributació d’alguns productes sanitaris, en compliment d’una sentència europea, que passen del 10% al 21%. Aquesta pujada no afecta les ulleres, les pròtesis, les crosses o les cadires de rodes.

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS:

Es produeix una rebaixa gradual del tipus de gravamen, que passarà del 30% actual al 28% el 2015 i al 25% el 2016, excepte per a les entitats financeres i les petrolieres, que es manté en el 30%. A més, s’incrementa la base imposable de l’impost per apropar el tipus efectiu al tipus nominal. Per això es limita la deduïbilitat de despeses per deteriorament, es manté la limitació de despeses financeres i es fixa un límit general del 60% a la compensació de bases imposables, que començarà a operar el 2016.

Us seguirem mantenint informats de totes les novetats que es vagin produint sobre aquesta important reforma i, com sempre, estic a la vostra disposició per atendre, de forma gratuïta, qualsevol consulta que, sobre aquest tema o qualsevol altre, se us pugui plantejar.

Atentament,

VICENTE TORRALBA
Digestum Legal S.L.P
Gran Vía Carlos III 98 8ª Planta
Edificio Trade – Torre Norte
08028 Barcelona
Teléfono: 00 34 932657844
Fax: 00 34 932652687
Web: www.digestum.es