Digestum Legal

Actualidad​​

Digestum Opina​

Registre horari. Guia i nota aclaratoria.

Benvolguts tots,

Des del departament Laboral de DIGESTUM, adjuntem la Guia de Registre diari de jornada publicada ahir pel Ministeri de Treball, amb la intenció d’aclarir els dubtes que s’han anat plantejant fins ara, desitjant que els sigui d’utilitat.

De manera molt resumida, els principals aspectes que intenta aclarir la indicada nota són els següents:

  • El registre horari s’aplica a tot els treballadors / es dins l’àmbit d’aplicació de l’Estatut dels Treballadors.
  • No s’aplica a la relacions d’Alta Direcció.
  • No s’aplica a la relacions de caràcter especial, en aquest cas caldrà ajustar al que estableix la seva norma específica, sent d’aplicació supletòria el ET en la forma que es reculli en aquella norma específica. Això vol dir que s’haurà d’estudiar la normativa concreta d’aquella relació especial, per poder concloure si, definitivament, s’aplica o no el control horari segons la nova normativa.
  • Per als treballadors que no té relació especial d’alta direcció però que ocupen càrrecs de confiança i amb especials responsabilitats, (per exemple directors financers, de RRHH, de fàbrica, d’administració, d’àrea, etc ….), poden tenir pactat un règim de lliure disponibilitat de treball per atendre la seva activitat amb plena disponibilitat horària. Aquests treballadors també s’han de sotmetre a un registre horari; no obstant això, i partint de la premissa que no s’oculti una situació d’abús de dret, si s’acredita l’existència d’aquell pacte de disponibilitat horària, s’interpretarà que la retribució obtinguda pel treballador ja compensa de manera proporcionada aquesta major exigència de temps de treball. Per això, es recomana que es pacti en negociació col·lectiva o acords d’empresa aquesta disponibilitat horària convenientment remunerada, per evitar situacions abusives o desproporcionades.
  • Es continua aplicat el règim específic de registre de jornada que ja existeixi en:

o Treballadors a temps parcial (art. 12.4 c) ET)

o Treballadors subjectes a jornades especials (RD 1561/95), com transportistes, ferroviaris, marina, etc ..

  • No s’aplica a cooperatives de Treball.
  • Quan hi hagi un sistema de jornada irregular o flexible, el control horari s’ha de dur a terme igual, i el temps de treball es computarà de forma global. La guia parla només d’un còmput global mensual, però entenem que res no impedeix que la determinació del còmput global del treball realitzat pugui ser superior al mes.
  • També s’ha de portar un control i registre horari per a aquells empleats que treballen de forma no presencial a les instal·lacions de l’empresa durant part o la totalitat de la jornada, (comercials, teletreball …). En aquests casos la guia remet a «fórmules assequibles», (assumint així que és un cost per a l’empresa), a través de registre telemàtics o similars, (està sorgint una àmplia oferta que ofereix un registre de les jornades a través d’apps per al control de treball en llocs no presencials). No obstant això, diu també la guia que si l’empresari dona per bona la signatura del treballador en fulls o instruments similars d’auto gestió, (els rapports per exemple), aquests instruments de control seran vàlids; és a dir, si l’empresa diposita el control de la jornada a la confiança i bona fe que allò que declara l’empleat és cert, aquest control serà vàlid a l’efecte del compliment de la normativa d’horaris.
  • En cas de treballadors d’ETT, el control de la jornada l’ha de fer l’empresa usuària, tot i que el ETT també ha de tenir procediments de registre per al compliment de les seves obligacions com a empresa pagadora.
  • En cas de tenir treballadors d’empreses subcontractades, (art. 42 ET), el control correspon a aquestes empreses en ser l’empresari dels treballadors, encara que aquests estiguin destinats a l’empresa client.

Salutacions cordials.