Digestum Legal

Actualidad​​

Digestum Opina​

Reglament de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

Ha entrat en vigor el nou Reglaments de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme. Aquesta Llei afecta una sèrie de persones físiques i jurídiques, entre les que podeu estar inclosos, que estan obligades a comunicar al SEPBLAC (Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries) les operacions sobre les quals hi hagi indicis de que estan relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.

Els subjectes obligats per aquesta Llei són, entre d’altres:

– Les entitats de crèdit.
– Les entitats gestores d’institucions d’inversió col · lectiva, de fons de pensions, d’entitats de capital risc, etc.
– Les societats de garantia recíproca.
– Els promotors immobiliaris.
– Els auditors de comptes, comptables externs i assessors fiscals.
– Els notaris i els registradors de la propietat, mercantils, i de béns mobles.
– Els advocats i procuradors.
– Les persones que amb caràcter professional exerceixin funcions de direcció o secretaria d’una societat.
– Les persones que comerciïn professionalment amb joies, pedres o metalls preciosos, o amb objectes d’art o antiguitats.
– Les persones que comerciïn professionalment amb béns.
– Les fundacions i associacions.
– Etc

El Reglament estableix una sèrie de mesures de diligència deguda que hauran de ser adoptades pels subjectes obligats en el desenvolupament de les seves activitats. Aquestes mesures poden ser normals, simplificades o reforçades. Entre les mesures normals de diligència deguda s’estableixen les següents:

– La identificació formal del client que participa en l’operació, a través de documents fefaents de la persona física o jurídica que realitza l’operació o estableix la relació de negoci (per exemple, per a les persones físiques i jurídiques de nacionalitat espanyola, el DNI i certificació del Registre Mercantil respectivament). En el cas d’operacions de quantia inferior a 1.000 € no cal fer aquesta identificació.
– La identificació del titular real, comprovant la seva identitat en funció del risc.
– Els subjectes obligats han de demanar dels seus clients informació a fi de conéixer la naturalesa de la seva activitat empresarial o professional, amb caràcter previ a l’establiment de la relació de negoci.
– L’obligació de realitzar un seguiment continu de la relació de negocis amb la finalitat de detectar possibles incongruències amb la informació recollida anteriorment.

Els subjectes obligats poden aplicar les mesures de diligència deguda simplificades o reforçades en base al nivell de risc respecte de determinats clients, operacions, àrees de negoci, activitats, etc.

A més de l’aplicació de les mesures de diligència deguda, els subjectes obligats han d’establir unes mesures de control intern de les seves activitats. La implantació d’aquestes mesures suposen la realització d’una anàlisi prèvia que serveixi per identificar i avaluar els riscos de cada un dels subjectes obligats i així poder:

– Determinar la probabilitat que es materialitzin aquests riscos,
– Valorar les conseqüències per la seva materialització,
– Decidir si cal adoptar mesures reforçades o simplificades de diligència deguda o la modificació d’altres mesures de control intern.

Ara bé, queden exceptuats de l’aplicació de determinades mesures de control intern, entre d’altres, els advocats, procuradors, notaris, assessors fiscals, comptables, auditors, joiers, promotors immobiliaris, etc., Que, en total, ocupin menys de 10 persones i el volum de negocis anual o el balanç general anual no superi els 2 milions d’euros, tret que formin part d’un grup empresarial que excedeixi aquestes quantitats. Les mesures que no han d’aplicar aquests subjectes són:

– Documentar l’anàlisi de risc.
– Disposar d’un manual de prevenció.
– Crear òrgans de control intern.
– Sotmetre a examen extern.
– Comptar amb un pla de formació del personal.

D’aquesta primera aproximació es pot comprovar que es tracta d’una norma complexa, que requereix una profunda anàlisi per a la seva adequada implementació en funció de les característiques pròpies de cada un dels subjectes obligats. En Digestum LEGAL, S.L.P. (www.digestum.es) comptem amb un preparat equip de professionals per poder atendre les vostres necessitats en el procés d’adaptació a aquesta nova normativa.