Digestum Legal

Actualidad​​

Digestum Opina​

La rescissió d’una sentència ferma

La rescissió d’una sentència ferma és quelcom molt excepcional i, certament, cal donar-se unes circumstàncies molt concretes i taxades perquè hi hagi aquesta possibilitat, començant pel fet de que només es preveu a instància d’aquell que fou declarat rebel i va romandre en tal condició durant tot el procés del que en resultà la sentència.

 

Sentencia
Foto de Negocios creado por freepik – www.freepik.es

 

Així doncs, d’antuvi el que cal tenir en compte és la situació de rebel·lia, entenent aquesta com aquella en que hom és demandat i no atent a la citació per comparèixer a les actuacions a fi d’exercir els seus drets processals i de defensa, de manera que, declarant-se en tal situació, i malgrat la mateixa, se segueix el procediment judicial sense ell fins a la finalització mitjançant sentència ferma.

Ara bé, pot succeir que la manca de compareixença del demandat a les actuacions processals fora per causes involuntàries i impeditives, com les següents: força major, ininterrompuda durant tot el procés, tot i tenir-ne coneixement; o, perquè la cèdula de la citació personal no li hagués realment arribat en cap moment del procés per raó a ell no imputable; o, per últim, perquè se’l cità per edictes i no pot tenir-ne coneixement per estar absent del lloc o regió que abastin el butlletins oficials on es publiquen aquells. És únicament en aquests supòsits en què el rebel pot demanar la rescissió de la sentència. Potser, un cas hipotètic en que ens trobaríem en un dels supòsits esmentats, seria quan una persona té coneixement de que li estan executant una sentència en virtut d’un embargament del que sí s’assabenta, però desconeixia el procediment judicial previ perquè mai li ha arribat la preceptiva citació o notificació de la demanda, ni tampoc de la sentència, per haver estat practicada aquella en un lloc equivocat i recollida per una persona aliena que mai li entrega. O, un altre seria el d’estar hospitalitzat per malaltia o lesions greus que l’impedeixen atendre la citació de cap manera.

Tanmateix, la sol·licitud de rescissió, de conformitat amb la regulació prevista a la Llei d’Enjudiciament Civil (articles 501 a 508), es configura com una acció –no un recurs— que es formalitza i tramita com qualsevol demanda, tenint uns terminis de caducitat segons el supòsits legalment previstos, que van des dels vint dies des que la sentència fou notificada personalment o quatre mesos si fora notificada per edictes, prorrogables fins a setze mesos en casos de força major subsistent. Cal observar, però, que les sentències que no tenen efectes de cosa jutjada –segons dret processal— no són rescindibles.

EFECTES DE LA RESCISSIÓ DE LA SENTÈNCIA FERMA

En un primer tràmit, la demanda sol·licitant la rescissió de la sentència no suspendria l’execució de la mateixa. Nogensmenys, si se sol·licita la suspensió, el Jutjat la pot ordenar si fora aconsellable i es presta caució en mesura suficient per cobrir el valor d’allò que es objecte de litigi més els danys i perjudicis que es pogueren irrogar.

Cal també significar que front la sentència que resolgui la demanda de rescissió no hi cap recurs.

Estimada la rescissió de la sentència, si s’estigués en execució, aquesta se sobreseurà, però abans s’haurà d’esperar a que recaigui nova sentència i aquesta sigui absolutòria del demandat, si s’escau. Però, si finalment la nova sentència també fos de condemna, encara que diferís en el contingut o l’abast, es continuarà amb l’execució validant allò fet, fins aconseguir-ne l’efectivitat del pronunciament condemnatori.

D’altra banda, pel que fa a la substanciació del procediment del qual ha estat rescindida la sentència, es fa entrega de les actuacions realitzades al demandat per poder contestar a la demanda i, seguidament, un cop conferit trasllat d’allò al·legat i documents aportats pel demandat a l’actor, en endavant es procedeix amb la tramitació pertinent pròpia del judici declaratiu que correspongui.

En relació a les costes del procés per a la rescissió de la sentència ferma, si es estimada tal pretensió, no s’imposen a cap de les parts, però sí seran imposades al demandat rebel instant en cas contrari.

Tot i que la acció per la rescissió de sentències és una figura processal poc emprada, entre d’altres raons perquè és difícil que es donin els pressupòsits reglats i circumstàncies per exercitar-la, cal tenir-la en compte perquè potser pot “salvar els mobles” a qui es troba amb un embargament sobtadament i sense esperar-ho.