Digestum Legal

La prescripció de la reclamació de deute generat per l’ús de targetes de crèdit

Sense entrar en disquisicions doctrinals sobre l’institut de la prescripció i la forma d’interrompre-la, en aquestes línees centrem la qüestió enunciada de forma pràctica, a partir de la jurisprudència recent que hi ha sobre el tema.     D’antuvi, val a dir que a Catalunya s’ha de contemplar que és d’aplicació preferent l’aplicació de la […]